400x mikroskop s okularem a digitalnim fotoaparatem

Kolposkop byl objeven Hansem Hinselmannem v roce tisíc devìt set dvacet pìt. Jedná se o stejný doplnìk k gynekologickému vyhledávání, které èeká a také se udr¾uje na mikroskopu, tj. Díky namontované èoèce umo¾òuje pøíslu¹nému lékaøi dùkladnì otestovat ¾enské reprodukèní orgány.

Je velmi strukturovaný, aby prozkoumal vulvu, vaginu, dolní hypofýzu dìlo¾ního hrdla a samotný dìlo¾ní hrdlo. Tento nástroj vám bìhem krátké doby, proto¾e jen pár minut rozpozná, zda je urèitý ¾enský orgán ohro¾en chorobou nebo ne, a» u¾ na nìm hrají nìkteré rakovinné léze, nebo je nemù¾e vysledovat. Rakovina je ji¾ nejzhoubnìj¹ím onemocnìním lidí. Navzdory pokroku v medicínì v souèasné dobì není snadno léèitelný, pokud je odhalen pøíli¹ pozdì. Kromì standardních gynekologických testù, které nejsou v rané fázi nádorových zmìn, se proto pou¾ívá øada nových testù, jako jsou cytologické dùkazy. A pak je zde prohlá¹ení, ¾e v sedmdesáti procentech mohou odhalit rakovinné zmìny. Kolposkopie, která je pøipravena s pou¾itím nástroje zvaného kolposkop, je více dobrá síla, proto¾e vám dává více ne¾ devadesát procent ¹anci odhalit rakovinu v jejím pùvodním stádiu. Proè je to tak dùle¾ité? Proto¾e je to pouze v prvním, nejmen¹ím stadiu neoplastických lézí, které je stoprocentnì léèitelné, a ve velmi pokroèilém stádiu, èím ni¾¹í je ¹ance pacienta poznat. Obtí¾né v oblasti medicíny, stejnì jako odborník, který probouzí pøedmìt gynekologie a nádorù reprodukèních orgánù ¾en, tvrdí, ¾e stojí za to kombinovat obì metody výzkumu, tj. Provést cytologické vy¹etøení a vy¹etøení kolposkopu. Je to snadná stoprocentní záruka rychlé detekce rakoviny a prakticky jistého hojení. To je dùvod, proè stojí za to zkoumat jednou za ètvrtletí.