Antivirus avast pro firmy

Program comarch erp xl, døíve nazývaný CDN XL. Tento datový software je také pro prùmìrné i poctivé spoleènosti, které se podílejí na prùmyslových odvìtvích: komerèních, výrobních a servisních.

Program comarch erp xl má rozsáhlou funkcionalitu. Jeho poslední klíèové místo je, ¾e mu umo¾òuje zajistit plnou podporu a automatizovat obchodní procesy. Poskytuje vám mo¾nost spravovat celé obchodní procesy, které jsou v kanceláøi. Navíc je to modulární konstrukce, tak¾e si je ka¾dý u¾ivatel mù¾e vybrat pro potøeby jedné firmy. Celý systém mù¾e také vést k online i offline skupinám.Program je nejèastìji zvolený ERP systém po celá léta. Více ne¾ 4000 spoleèností má tohoto softwaru a je spokojeno. Tato metoda pomáhá pøi krásnìj¹ím vyu¾ívání prodejních kanálù. Díky tomu je mnohem efektivnìj¹í spravovat nejen logistiku, ale i zdroje.Tento integrovaný systém je univerzální zaøízení na trhu ve verzi ERP. Jeho rozsah pokrývá v¹echny oblasti podnikové èinnosti spoleènosti.Modul "Obchod a distribuce" v tomto systému podporuje implementaci procesù z úrovnì obchodu a distribuce. Spoleènost provozuje prodejní a nákupní zdi.Modul "Výroba" je vybaven nástroji pro jednotkovou a sériovou práci. K dispozici jsou také nástroje urèené pro diskrétní zpracování a výrobu. Podporuje projektové èinnosti i jejich dokonèení. Umo¾òuje definovat technologii, definovat výrobní cestu, vytvoøit pracovní plán a zavést výrobní proces.Modul "Správa skladu" vám dává pøíle¾itost kontrolovat zásoby a vydávat objednávky skladu. Díky tomuto prvku lze snadno odstranit chyby.Modul "Servis a opravy" pøejde do rejstøíku a také provádí servisní pøíkazy. Je tedy nástrojem pro výrobu procesù z oblasti slu¾eb.Modul "CRM" vám umo¾òuje získat znalosti o klientovi. Díky nìmu mù¾ete zakoupit informace o potenciálních kupujících. Poskytuje mo¾nost spravovat práci prodejních a marketingových týmù.Program erp xl je také spousta nových mo¾ností, jak se nauèit ze své praxe.