Certifikat 27001

Základní pøedpoklady Evropského spoleèenství

Pøesná odpovìï na otázku "Co znamená certifikát CE?" je spojena s vysvìtlením základních pøedpokladù fungování Evropské unie. Pøedkládá se, ¾e základem jejího závazku jsou tøi principy: volný pohyb zbo¾í, hlavy a penìz. Za úèelem vytvoøení vý¹e uvedených zásad se èlenské státy EU rozhodly vyøe¹it ve¹keré obtí¾e v obchodu uvnitø Spoleèenství a navíc vytvoøily spoleènou politiku v systému pro partnery ze zemí mimo EU. Díky pøítomnosti na námìstí Spoleèenství byla vytvoøena výmìnná plocha vhodná pro poslední ve tøídách jedné zemì. Dostali jste název jednotného místního trhu nebo spoleèného trhu.

Spoleèný evropský trh a uvádìní materiálù na trh

Vnitrostátní po¾adavky týkající se situace a bezpeènosti výrobkù patøí mezi nejvìt¹í obtí¾e související s obchodem mezi zemìmi. Ve v¹ech zemích byly platné nové pøedpisy a mno¾ství, které se mezi ostatními zemìmi znaènì li¹ily. Výrobce, který chtìl prodávat své zbo¾í v tìchto zemích, musel poka¾dé splòovat své osobní po¾adavky. Ve smyslu odstranìní obtí¾í v obchodu bylo nutné tyto rozdíly zru¹it. Normy spojené s vrácením produktù nemohly být zru¹eny. Proto bylo dobrým øe¹ením standardizace standardù v rozmìrech celé komunity, díky nim¾ obchodní výmìna podléhala pouze po¾adavkùm.

V poèáteèní fázi byl uèinìn pokus regulovat pøedpisy EU ve vztahu k daným kategoriím ovoce a materiálù. Vzhledem k rozsáhlým slo¾itým a èasovì nároèným procesùm byl tento pøístup opu¹tìn.

Øe¹ení mìlo vytvoøit zjednodu¹ující postoj k technické harmonizaci. Byly definovány základní bezpeènostní po¾adavky pro dané skupiny výrobkù, které musí být nutnì dosa¾eny pøed uvedením výrobku nebo výrobku na trh na evropském jednotném trhu.

Podnikatelé ze zemí mimo EU, kteøí chtìjí zavést výrobek do prodeje ve Spoleèenství, napø. Z Turecka, musí tak uèinit, aby jejich výrobek splòoval normy kvality a hodnoty EU. Je na nich, aby ukázali tuto skuteènost.

Byly vytvoøeny harmonizované normy, díky nim¾ podnikatelé vìdí, jaké by mìly být základní po¾adavky. Není povinností tyto pravdy aplikovat. Podnikatel, který ve zbývajícím typu proká¾e, ¾e jeho výrobek je u¾iteèný pro dopravu na trhu Spoleèenství.

Ce certifikát - prohlá¹ení výrobce

Oznaèení Ce není nic divného, ale prohlá¹ení výrobce, ¾e výrobek splòuje urèité po¾adavky smìrnic, které ho zabírají.Má vlastnost symbolù prohlá¹ení výrobce nebo zplnomocnìného zástupce. Potvrzuje, ¾e produkt je v souladu s dùle¾itými po¾adavky obsa¾enými v doporuèeních pro konkrétní produkt. To lze vidìt v jedné nebo nìkolika dal¹ích smìrnicích.

Právní pøedpisy Spoleèenství stanoví pøedpoklad shody a splnìní minimálních bezpeènostních po¾adavkù na výrobek opatøený znaèkou CE.

Certifikát CE je chránìn na materiálu pod jinou odpovìdností výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce. Je to po prokázání, ¾e výrobek splòuje základní po¾adavky smìrnice. Pro ovìøení této skuteènosti se provádí postup posuzování shody a po øádném ovìøení se vydává prohlá¹ení o shodì. Postupy posuzování shody mohou být v závislosti na rizicích spojených s pou¾íváním urèitého zbo¾í. Èím dùle¾itìj¹í je riziko pou¾ití efektu a daleko, tím ménì musí být provedeno jeho výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. Ve vybraných pøípadech je u¾iteèné splnit po¾adavky dokonce desítky norem Spoleèenství.