Daoova pokladna

Ka¾dý podnikatel, který má známou pokladnu ve známé spoleènosti, se ka¾dodennì potýká s dal¹ími problémy, které mohou zpùsobit i jídlo. Stejnì jako v¹echna poèítaèová zaøízení, pokladny nejsou nezávislé na chorobách a nìkdy se kazí. Není ¾ádný vlastník firmy ví, ¾e na ka¾dém místì, ve kterém je Registry provedeno pomocí pokladny, by mìla být celá øada takových zaøízení - dnes, v pøípadì neúspìchu tohoto ideálu.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pøi dal¹ím prodeji zbo¾í nebo slu¾eb mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e to zabrání tomu, aby prodejní dopis byl v hlavní sezonì naru¹en. Dokumenty ulo¾ené v souladu s registraèní pokladnou by mìly obsahovat pokladní pokladnu. Tento seznam zahrnuje nejen opravy zaøízení, ale také informace o fiskální úpravì pokladny nebo zmìnách jejích my¹lenek. Pøi servisních pracech musí být zadáno také jedineèné èíslo, které bylo pokladníkovi doruèeno daòovým úøadem, název spoleènosti a adresa prostor, v nìm¾ je pokladna pou¾ívána. V¹echny tyto tipy jsou nezbytné pro úspì¹né provádìní daòových kontrol. Ka¾dá zmìna v pamìti a její zmìna pøichází k úkolùm specializované slu¾by, kterou by ka¾dý podnikatel pou¾ívající pokladny mìl pamatovat na podepsanou smlouvu. Co je velmi dùle¾ité - mìli byste informovat daòový úøad o nìjaké zmìnì pokladního servisního technika. Prodej za fiskální èástky by mìl být provádìn v nepøetr¾itém re¾imu, tak¾e pøi úspì¹ném zaplnìní pamìti pokladny si musíte vymìnit názor za jiný, pøièem¾ si pamatujete, ¾e jste si pøeèetli pamì». Ètení pamìti v pokladnì pravdìpodobnì bude - podobnì, pokud bude opravena, ale pouze autorizovanou osobou. Kromì toho musí být èinnost dokonèena za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Z pøeètení daòové pokladny se pøipravuje pøíslu¹ný protokol, jeho¾ kopie je zaslána daòovému úøadu a druhá podnikateli. Musí tuto zprávu uchovávat spoleènì s rùznými dokumenty týkajícími se pokladny - jeho postup mù¾e mít vliv na ulo¾ení trestu od úøadu.