Enova kariera

Enova software byl vytvoøen skupinou odborníkù. Nejlep¹í návrháøi, programátoøi a testery pracovali bez pøestávky po mnoho let, aby pøinesli materiál k dokonalosti. Jejich dokonalost znamená roky úzké spolupráce s klienty, kteøí mohou poskytovat 24hodinovou podporu sedm dní v týdnu. V¹ichni mu¾i jsou jednotliví. Pøíjemná a úzká spolupráce umo¾nila vývoj softwaru tak, aby byl dokonce hlad¹í a praktiètìj¹í, aby na trhu IT nebyl stejný.

Programy Enova Kadry a P³ace jsou software, který úèinnì podporuje správu dobrých zdrojù v ka¾dé spoleènosti. Zabývá se podniky, které zamìstnávají od nìkolika a¾ po tisíce tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje slo¾itou organizaèní strukturu spoleènosti s oblíbenými dovednostmi a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polského práva. Oba, pokud hledáte záznamy o osobních údajích, výpoèty pøíspìvkù na sociální zabezpeèení, danì, mzdy nebo nemocenské dávky. Software je urèen pro ¹irokou ¹kálu pøíjemcù. Mohou to být mimo jiné zamìstnanci správní rady, úèetní kanceláøe, spoleènosti poskytující slu¾by v oblasti pøepoètu práce nebo personální záznamy a navíc zamìstnanci oddìlení lidských zdrojù nebo mzdy.

Stojí za to dùvìøovat spoleènosti s dlouholetými zku¹enostmi. Vyberte si software Enova Kadry a P³ace pro vývoj a silnìj¹í øízení znaèky. Program poskytuje výhody v oblasti zlep¹ování procesù øízení lidských zdrojù, výkonu systému, sní¾ení rizika chyb, automatizace procesù, rychlého a intuitivního pøístupu k rozsáhlým znalostem o zamìstnancích. Software vám ¹etøí èas v HR oddìlení a pomáhá tomuto oddìlení v úsilí o jeho neustálou práci. Program zaruèuje plnou kompatibilitu se v¹emi pravidly a zákonnými podmínkami pùsobícími v celé oblasti na¹eho svìta.

Vyberte software Enova Kadry a mzdy a navrhnìte, ¾e to stojí za to. Zamìstnanci informaèních technologií jsou vidìt dvacet ètyøi hodin dennì sedm dní v týdnu k dispozici. Pomáhají vám instalovat, konfigurovat a otevírat software, pøipravovat poèítaèový systém va¹í spoleènosti k akci s programovým centrem.