Fakturaeni a ueetni skladove programy

Moderní úèetní a fakturaèní programy, které jdou ve skupinì Windows, jsou velmi funkèní a intuitivní. Stále v¹ak existuje skupina klientù, kteøí se místo pou¾ívání my¹i radìji pohybují s tabulátorem. Existují také spoleènosti nebo podnikatelé, kteøí nechtìjí investovat do jiných poèítaèù. Pro nì byl vytvoøen pouze program Comarch Klasyka, který nabízí v¹echna nová øe¹ení, vèetnì silnic v klasické grafické podobì.

Comarch classic je rozsáhlý funkèní HR a mzdový program. Nabízí mo¾nost vypoøádání úètù na zjednodu¹eném a vynikajícím úèetnictví. Umo¾òuje kompletní správu skladu, spolu s registrací komerèních operací, více v cizích mìnách. Souèástí aplikace je dal¹í poèet skladù, zpracování zálohových faktur, interních prodejù a nákupù.

Modul Fakturace umo¾òuje zadávání dlouhých, 160 znakù názvù produktù. Má databázi bank, které mù¾ete pou¾ít k provádìní pøevodù. Pracuje s fiskálními tiskárnami.

Dal¹ím prvkem plánu je modul Mzdy. Dodává schopnost vést záznamy o zamìstnancích, sestavovat seznam námìstí a uèit výdìlky. Je dùle¾ité vidìt nepøítomnost a odchod zamìstnancù. Tento modul jde pøímo k plnìní daòových pøiznání PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS a generování pøevodù na finanèní úøad.

Pro v¹echny u¾ivatele pøipravil výrobce speciální návrh migrace pro ty verze programu, které pou¾ívají prostøedí Windows. Jistì pøítomná pøedstavuje velmi zajímavou nabídku, vzhledem k tomu, ¾e aktualizace mù¾e být 40% sleva, a nejnovìj¹í verze aplikace je plánována na základì nejnovìj¹ích technologií, zahrnuje také po¾adované zmìny v pøedpisech, které z rùzných dùvodù nelze jednodu¹e nalézt klasická verze.