Finaneni zprava spoleenosti

Zmìny zákona o DPH platné od 1. ledna 2015 znamenaly, ¾e pokladny byly základním prvkem tvoøícím základ pro vypoøádání operací. Ale ne ka¾dá osoba, která zalo¾í podnik, musí být taková èástka.

Odvolání z povinnosti mít registraèní pokladnuHotovost není nutná pro úspìch lidí, jejich¾ roèní nákupy nepøesahují 20 tisíc, povinnost mít pouze hotovost pro firmy, které prodávají na práci finanèního a zemìdìlcù. Zároveò firem, které obsazují cílové osad s pou¾itím hotovosti, musí zaznamenávat ka¾dou operaci, na kterou jsou peníze získané po nákupu. A firma, která v prùbìhu roku pøesáhl obrat ve vý¹i 20 tisíc eur, nahrávání zisky by mìly zaèít pou¾ívat hotovost po 2 mìsících èekání, které tento limit pøekroèili. Kas finanèní nemusí být také spoleènost, která vede vzdìlávací slu¾by, finanèní, poji¹tìní a telekomunikaci.Úleva na nákup hotovostiNákup v hotovosti je náklad nìkolika set zlatých, ale podnikatel, který nakupuje na pokladnu, pohyb mù¾e trvat a¾ 90% z kupní ceny, hodnota odpoètu nesmí pøekroèit 700 zlotých. Chcete-li mít z tohoto odpoètu, podnikatel, který si koupil pokladnu, je nutné pøivést do soukromého finanèního úøadu písemné oznámení o sklízí od penì¾ní toky pøed ním s její vlastní, se zvlá¹tním oznaèením, pokud jde o vyu¾ívání finanèních prostøedkù ze skuteènosti, ¾e nákup hotovosti a osvìdèení o splnìní záznamového zaøízení s daòovým zákonem o DPH. Osvobozen od dovozního cla na nákup hotovosti v¹ak dùle¾ité pøijít v okam¾iku poskytnutí penìz není obsluhován. Spolu s prodejem záznamového zaøízení akt by mìly být obsluhovány nejménì jednou za 25 mìsícù ve specializovaných slu¾eb.Existence pokladny podléhá povinnosti uchovat si kopii vydaných úètù (po dobu 2 let a denních, týdenních a mìsíèních zpráv (po dobu 5 let od konce úèetního roku, v nìm¾ byly rozdìleny. Samozøejmì, pokladník má za cíl vydávat originální potvrzení zákazníkùm.