Fiskalni casio fe 810

Vyhlá¹ka ministra financí, která vznikla od 1. bøezna 2015, zavádí povinnost pou¾ívat daòové registraèní pokladny na hlavách poskytujících právní pomoc jednotlivým spotøebitelùm. Tyto výmìny budou zahrnovat právníky a daòové poradce. I kdy¾ se na notáøe nebudou vztahovat. Pokladny jsou obecnì navr¾eny tak, aby chránily zákazníky, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pomoci. Mobilní daòové úøady jsou specializovány na právníky a daòové poradce.

Potlaèená regulací povinné fiskální registrace organizované ministerstvem financí bude zahrnovat právní a lékaøské profese v posledních dentálních, kosmetických, gastronomických a mechanických sektorech. Bohu¾el èástka pøíjmù vydìlávaných roènì ji¾ bude poèítána. Jejich postavení bude vyrovnáno s vlastními soutì¾emi, které tento cíl vlo¾il do velmi brzy. K tomuto datu byli advokáti rozpu¹tìni z potøeby pou¾ívat registraèní pokladny, pokud jejich roèní pøíjem nepøesáhl dvacet tisíc zlotých.Uvedená odrùda je znamením, ¾e lidé, kteøí poskytují slu¾by pro práci fyzických osob, kteøí nevykonávají finanèní èinnosti, budou muset jíst ve fiskálních èástkách, ani¾ by mìli smysl pro cestu platby.Usnadnìní proto zavádí zákonodárce pro ty, kteøí právì pracují na právním trhu. Pokud budou právní slu¾by zahájeny teprve v roce 2015, právníci budou od dvou mìsícù od kvìtna, kdy zaènou vykonávat na¹e slu¾by, odstranìni z donucovacích prostøedkù z pokladen.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí pou¾ívají registraci v pokladnách na¹ich slu¾eb, vrátí vìt¹í èást nákladù na jejich zakoupení. V té dobì si musí pamatovat celý úèinek také na jistotu obchodu nabízeného právníky, stejnì jako na bezpeènost spotøebitelù. V praxi to znamená, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou být v¹ichni u¾ivatelé advokátní kanceláøe po¾ádáni o vystavení potvrzení, o èem¾ svìdèí skuteènost, ¾e se jedná o právní slu¾by.Pokud jde o notáøe, nebudou muset zaregistrovat celkem slu¾by, ale pouze pro èinnosti, na které se vztahuje zápis do úlo¾i¹tì A, navíc P, pokud není pøekroèena hranice 20 000 vstupù, nebo pokud je platba provedena v bezhotovostní situaci.