Fiskalni pokladna supercash

Motion Free

Dìlat chyby je správná vìc. Zákonodárci, kteøí daòovým poplatníkùm umo¾nili napravit nesprávnì vydávané doklady o prodeji a prohlá¹ení, ani¾ by museli nést velké dùsledky, se navíc dozvìdìli zákonodárci. Tato mo¾nost existuje i v úspì¹nosti registrace prodeje v pokladnì. Kdy¾ tedy vytvoøí opravnou èástku?

Pøi prodeji jednotlivcùm, kteøí nevykonávají finanèní èinnost a zemìdìlcùm s pau¹álními èástkami, je nutné zaznamenat ka¾dý pøípad do pokladny a pøedlo¾it mu potvrzení. Výnosy jsou v KPiR uzavøeny na základì pravidelných zpráv. Chyby pøi vydávání fiskálních pøíjmù se obvykle týkají: vý¹e danì ze zbo¾í a slu¾eb, data nebo vý¹e prodeje, poètu zbo¾í nebo slu¾eb. Stává se také, ¾e role do pokladny, na které jsou umístìny pøíjmy, budou vyøíznuty v dùle¾ité kapse a vyti¹tìny doklady o nákupu. V pøípadì registrace prodeje ve velmi obtí¾né a nemo¾né vý¹i existuje skuteènost, ¾e transakce zaznamenaná v pokladnì nebude vrácena nebo zlep¹ena pou¾itím levných funkcí v této platbì. V bøeznu 2013 nebylo snadné zjistit, jak by mìl systém uspìt pøi výskytu chyby na fiskálním pøíjmu. V práci byly vyvinuty nìkteré mechanismy, jejich¾ vyu¾ití podporovalo kanceláøe, ale ¾ivoty byly také neoficiální. Od 1. dubna 2013 jsme v zákonì o registraèních pokladnách na¹li záznamy, které tuto my¹lenku upravují. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí evidují prodeje s registraèními pokladnami, vést dva záznamy - záznamy o vrácení a stí¾nosti a dùkazy o zjevných chybách. Pøedpisy nespecifikují, jak by mìly èekat, ale popisují údaje, které je tøeba v nich nalézt. Obì jsou upraveny tak, aby opravily prodej zahrnutý do my¹lenky pokladny, a dal¹í z nich bude uèinìna v pøípadì vý¹e uvedených Chyby. Ve smyslu zru¹ení úètenky je nutné do evidence chyb vytvoøit odpovídající zápis vèetnì: hrubé hodnoty a danì u ¹patnì registrovaných prodejù, struèného popisu poznámky a kvality chyby spolu s pùvodním dokladem o pøevzetí.