Fiskalni registraeni pokladna intracom cr 401

Ke v¹em podnikatelùm se brzy nebo pozdìji objeví polo¾ka, ve které se bude muset stát pro danou spoleènost vybavit fiskální pokladnou. V tuto chvíli je v¹ak skuteènost, zda je k tomuto úèelu okam¾itì pøipravena?Nyní nemusíte instalovat nejprve. Instalace pokladny není výjimeènì velká, myslím, ¾e po pøeètení tohoto textu to zvládne ka¾dý.

Make Lash

K èemu opravdu potøebujete zaèít?Základním krokem je samozøejmì nákup kupní hotovostní hotovostní pokladny. Bylo by daleko, kdybychom to zpùsobili skoro 3-5 týdnù døíve, co¾ by nám umo¾nilo pøiblí¾it se pøímo s tímto zaøízením a jeho schopnostmi. Èas, který strávíme tréninkem s èástkou nefiskálním zpùsobem, nám pomù¾e mnohem pozdìji a zachrání mnoho nervù, nemluvì o nervy na¹ich klientù.Pokud ji¾ znáte va¹i pokladnu, mìli byste o tom informovat pøíslu¹ný daòový úøad jeden den pøed plánovaným zdanìním pokladny.Oznámení je dùle¾ité, abyste psali ruènì.Po zapsání takového prohlá¹ení by mìl být spu¹tìn fiskální modul. Mù¾ete to udìlat pøesnì tak døív, ale s touto funkcí nemù¾eme být pozdì.Tuto pomoc napí¹e autorizovaná pokladna. Bìhem provádìní této slu¾by servisní technik také vyplòuje servisní kní¾ku, kromì mno¾ství je utìsnìno olovìným tìsnìním se servisním technikem.Po zahájení fiskálního modulu nejpozdìji do 7 dnù vyplòte a odevzdìte do daòového úøadu dal¹í materiál. Je zde poslední dokument "Oznámení daòového poplatníka o místì instalace fondu". Takový materiál je poskytován servisním technikem zdarma bìhem fiskální sezóny. Na papíøe zadáváme v¹echna data o vlastní znaèce ao pokladnì - sériové èíslo, jedineèné, udáváme místo instalace a datum fiskální a daòové povinnosti.Je tøeba pøipomenout, ¾e odpovìdnost za pøedlo¾ení takového dokumentu spoèívá na daòovém poplatníkovi. Doporuèené kopie dokumentu doporuèujeme a uchováváme.Po "zdanìní" pokladny vydá daòový úøad tøetí èíslo - registraèní èíslo. Èíslo ulo¾ené na pokladnì v poøádku bylo napøíklad vodotìsným oznaèením. Kromì toho je do normálního pole zadána do servisní knihy. Takové èíslo se obvykle odehrává v okam¾iku podání daòového dokladu v daòovém titulu, nìkdy jej mù¾ete také vzít dopisem.Na¹e kniha doplnìná o webové stránky je nesmírnì dùle¾itá. Povinností ka¾dého obèana je, aby byl nosen v místì, kde je pokladna pou¾ívána.