Fiskalni uoad innova taxi

Pokud zaènete svou vlastní ekonomickou energii se stejnou kontrolou, nemusíte kupovat po¹tovní neo & nbsp; a zacházet s ním ka¾dý den v pøímé kariéøe. Polské pøedpisy nás velmi dùkladnì a pøesnì informují o tom, kdo chce mít registraèní pokladnu a kdo musí vydávat úètenky.

V roce 2015 se v na¹em svìtì významnì sní¾il poèet daòových poplatníkù, kteøí byli vhodní k vyu¾ití samostatných fotografií z dùvodu dr¾ení registraèních pokladen, co¾ znamená, ¾e fiskální pokladna se stává nutností pro rostoucí poèet obèanù dennì.

Spolu s nejmodernìj¹ími ustanoveními zákona o DPH jsou v¹ichni daòoví poplatníci v polském svìtì povinni pou¾ívat pokladny pøi prodeji fyzickým osobám, které neobchodují. Daòoví poplatníci si také pamatují na povinnost pou¾ívat registraèní pokladny pøi úspìchu registrace prodeje za práci zemìdìlcù s pau¹ální sazbou. Pouze ti daòoví poplatníci, jejich¾ roèní pøíjem pøesahuje 20 000 PLN, musí získat kapsy.

Za zmínku stojí, ¾e autodílny nemusí být pokladnami, pokud jsou výrobky, které prodávají, montovány pøímo v autech. V takových mo¾nostech nabízejí autoservisy slu¾bu a neprodávají urèité zbo¾í. Daòové úøady také uvádìjí, ¾e pøi takovém úspìchu na fakturách provedených za asistenci pøi opravách nezavádìjí smontované díly, proto¾e specifikace tìchto úèinkù mù¾e ztì¾ovat získání zbo¾í, které má být vyøe¹eno z nutnosti mít fiskální registraèní pokladny.

V domácím svìtì jsou dodavatelé elektøiny a spoleènosti poskytující telekomunikaèní, poji¹»ovací a finanèní slu¾by také z registraèních pokladen. Výjimku mù¾e vyu¾ít více spoleèností, které se pøímo týkají slu¾eb v oblasti nemovitostí. Je také tøeba mít na pamìti, ¾e registraèní pokladny nemusí být pou¾ity, stejnì jako spoleènosti, které poskytují zásilkový prodej, proto¾e platba se obvykle provádí na bankovní úèet. Osvobození od danì a nové spoleènosti, které øíkají, ¾e slu¾by osobní dopravy ji¾ nemohou vyu¾ívat výjimky ve vý¹i 20 000 PLN.