Kadeonictvi a pokladna

Nyní, na samém poèátku, bychom si mìli jasnì uvìdomit, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání na¹ich fiskálních pokladen, které se nebere v potaz a je podivné, nutnì vede k trapné nutnosti tzv. Úlevy od doby jejího nákupu. Za zmínku stojí, ¾e na tomto modelu jsou sankce vystaveny tìm daòovým poplatníkùm, kteøí pak bìhem tøí let od zahájení registrace neuèinili - pøi vytváøení a spolu vèas - oznámení pokladny povinnému technickému pøezkoumání. Øeknìme také, ¾e takový pøezkum provádí øádná slu¾ba.

Povinná revize pokladny by mìla být provádìna alespoò ka¾dé dva roky. Mìl a mít to, co tyto dva roky znamenají pøi práci. Pro pøesnou kalkulaci je tøeba vzít si poèáteèní okam¾ik, to je den, kdy se uskuteènila fiskální kanceláø nebo den technické kontroly.

Daòoví poplatníci proto mohou pøi nákupu hotovosti (a dokonce i vzít v úvahu - v textu nezbytnosti pøezkumu - dobu dvou let od okam¾iku fiscalizace zaøízení. Tuto fiscalizaci samozøejmì provádí specializovaný technik v této oblasti. Se samotnou zmìnou je samotný proces fiskalizace zahájením práce fiskálního modulu pokladny.

Tak¾e pøed zakoupením pokladny stojí za to zjistit, zda je v nejbli¾¹ím mìstì doruèena autorizovaná slu¾ba, kterou mù¾eme udìlat zadáním vhodného hesla do vyhledávaèe, jako je slu¾ba „pokladny“.

Povinná kontrola pokladny se týká zásadnì nìkolika èinností. Servisní technik nejprve provede audit z hlediska stavu peèeti dané pokladny. ®ádá je, aby se synchronizovali se záznamy umístìnými uvnitø servisní kní¾ky. Odborník také kontroluje celkový stav pokladny. Vyhodnocuje základní desku, finanèní pamì» a fiskální modul. Zároveò testuje správnou funkci displeje pro u¾ivatele. Kromì toho ovìøuje program pokladny a verzi programu v rámci spolupráce se záznamy - opìt - v pokladnì. Nakonec technik zadá oficiální výsledek pøezkoumání - s mo¾nými po¾adavky a pozorováním - pro servisní práce.Sazba rabatu je od sto do dvou set zlotých - za jednu pokladnu.

Kdybychom tuto operaci nazvali technickou revizí, pak by to mohlo být trochu zavádìjící. Proè? No, proto¾e v poøadí kontroly jsou zkoumány pouze ty oblasti zaøízení, které jsou pøímo zodpovìdné za ¾ádný div, jak zaznamenat obrat. Proto je prioritou pøezkumu.

Povinná kontrola registraèní pokladny je vìc, kterou musíte zaplatit, abyste peèlivì peèovali a která stojí za to vìnovat zvlá¹tní pozornost.