Krajee na zeleninu cl50 ultra

Ta vìc v kuchyni, vaøení nebo pøíprava malých jídel je stále logiètìj¹í a nejdùle¾itìj¹í je rychlej¹í. Jsem ¾ena, která v kuchyni dìlá vìci snaz¹ím. Pokud by pro mì nìco, co by zpùsobilo stroj, proè byste se mìli pøitahovat. Je jisté, ¾e pak udìlá hodnì a dobøe, a u¹etøím èas.Mùj nový objev je elektrický krájeè zeleniny. Pøedstavuji jí ji pùl roku a zaèala si myslet, jak bych se mohla bez ní v kuchyni vùbec.

https://neofosen24.eu/cz/

Pøípad vypadá docela jednodu¹e. Vezmu zeleninu, druhou je také zeleninový nebo zeleninový salát nebo brambory strouhané na bramboráku nebo nasekanou cibuli bez slz. Zní to neuvìøitelnì? Byla tak opatrná, a¾ jsem se sna¾ila pou¾ít kuchyòku na zeleninu v domácí kuchyni.V souèasné dobì máme na trhu mnoho typù takových øezaèek zeleniny. Skuteènost, ¾e jsou elektrické, je velmi dùle¾itá vìc. Spoleènost bude kupovat spoustu energie pro významnou a efektivní práci. V souèasné dobì jsem v poku¹ení k krájeèi, co¾ je prostì doplnìk, pol¹táøek na mlyn na maso. Nádherné øe¹ení, mám rád takové multifunkèní zaøízení. Mám asi pìt, ¹est stejných záplat pro krájeè, ka¾dý má své vlastní èepele, má také jinou aplikaci, je tvarován do nového typu zeleniny. V¹echno je kvùli drahému kovu, který jste dali do myèky v myèce, to není rez, to není nudné. Osobnì bych to nezmínil za nic nového.Øezaèka zeleniny je nízká pro montá¾, má vr¹ek pro za¹roubování do bøitvy a nìkolik èepelí. Prvky nejsou moc, a to je nepochybnì multifunkèní. V souèasné dobì jsem byl schopen otestovat v¹echny èepele. Dokonale shucks mrkev, støední a obrovské kusy. Funguje také dobøe pøi vytváøení brambor pro bramboráky. Okurka na miserae je vyøíznuta za sekundu a cibule na nízké kostce. Kromì toho, i se sýrem je skvìlé, pokud chcete øezy nebo prou¾ky, staèí vybrat vhodné pøekrytí.Pokud jde o ostatní, vím, ¾e v¹echny krájeèe v kuchyni jsou pokladem. Zelenina je zdravá, stojí za to zapomenout na nì v blízkých nádobách, a dìlat je díky krájeèi je spoustu jednoduchých cvièení.