Magda gesslerovy vlasy

Mùj bratranec má rád hrát s vlasy, mù¾ete ji stále mrknout, høebet a zvednout. Je s tím stejným poch³onniêta a samozøejmì, ¾e tak, aby celkový vzhled krásnì copánek lze polo¾it desetkrát, poka¾dé za to, ¾e pøipne vlasy luky, nebo není zapojen do kolíky. Nejvíce tou¾í po ¹kolních hrách a pøipravuje se na nì. Její nové stvoøení joker starý Princess dal¹í originální a mìl perfektní úèes a ¹aty. Brzy ráno mìla maminka na sobì na sobì mnoho úpletù s luky. Po chvilce ú¾asná jedenáctiletá øekla ne, ne a nikdy jednou. Budu krásnìj¹í v kudrlích ... a zaèalo to. Pùl hodiny natáèení také jejich plánování. Vypadala skvìle jako jediná princezna. Nicménì, kdy¾ je s princeznami, zmìnila si my¹lenku pomìrnì rychle. Zawa¿aj±c není poslední, zaèátek shromá¾dìní ukazovat to to u¾ skoro dvì hodiny. Najednou .... zcela zmìnily pøedstavy, a ve svém projevu znìl skoro stejnì „noooo, nemám rád, nevzpomínám si, jak se ¹lechtic, který zdaleka není otrok.“ Vynalezla si nový úèes, pøitiskla si vlasy do èásti volné koky. Na¹tìstí, jak øíkala vý¹e, u¾ máme praxi, kdy¾ si pøipínáme vlasy, tak¾e tentokrát jsme ¹li velice rychle. Její matka z mé strany a dal¹ích dvacet byla pøipravená.