Modelovani vlasu na kartaeku krok za krokem

Mùj bratranec je velmi dychtivý po hraní s vlasy, mù¾ete ji pohladit póry a také ji rozèesávat. Samozøejmì je absorbováno, ¾e aby dokonale vypadalo dokonale, mù¾e se jeden provaz vylep¹it ¹estkrát, koneckoncù, jíst pro nì vlasové doplòky nebo je upevnit pomocí klipù. Nejvíce hodnotí ¹kolní brýle a vytváøí je. Její nedávné stvoøení královny Mischief bylo zábavné a já bych rád dokonalý úèes a obleèení. Na zaèátku Mama vyprskla spoustu copánkù se stuhami. Po chvíli krásná holèièka øekla ne, ne a ne jednou. Radìji bych èekal ve øízených vlasech ... tak to zaèalo. Ètyøicet pìt minut natáèení také jejich vystoupení. Vypadala aristokraticky jako významná královna. A jak se stýkala s aristokraty, rychle zmìnila názor. Nepoèítat s poslední, to bylo témìø dvì hodiny od zaèátku shromá¾dìní. Neèekanì ... zcela zmìnil koncept, a ve svém projevu to nebylo moc, ¾e moc "nieeee, já opravdu nechci, ve kterém si nepamatuji aristokraty, co¾ je hodnì její otrokynì". Po¾adovala nový úèes, naskládané vlasy v perspektivì plné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak ona stvoøila nahoøe, máme nyní schopnost vytváøet vlasy tak poslední z nich ¹el obzvlá¹tì rychle. Její matka byla na mé stranì také plná dal¹ích dvaceti.

Nejlep¹í úèesy pro holky