Nahodne udalosti v anglietini

V Polsku se du¹evní choroba stále pou¾ívá jako tabu. Nejsme se jen stydìt, jak je nemù¾eme vést. V mnoha pøípadech jsou lidé, kteøí trpí problémy du¹evního zdraví, vylouèeni ze skupin, v nich¾ fungují.

Èasto stojí opu¹tìné i èleny své rodiny. Bohu¾el se v Polsku diagnostikuje stále více nemocí a du¹evních poruch. Zøejmì ka¾dý ètvrtý pól stì¾uje na krat¹í nebo vy¹¹í du¹evní poruchy.

Mnoho lidí se bojí, aby se poprvé pustili do psychiatra. Mezitím prvním pøíznakem, který se potká s odborníkem, je úzkost o du¹evním zdraví nebo podezøení, ¾e se dìje nìco ru¹ivého. Psychiatr je odborný lékaø, který nejen diagnostikuje problém, trpí pacienta, ale také vybírá nejlep¹í terapii, bude mít zájem o kontrolu léèby a také poradit nejdra¾¹ímu pacientovi. Pokud je to nutné, pøenese pacienta do specializovaného centra, kde bude obklopen nejlep¹í péèí.

Bohu¾el pro konzultaci s psychiatrem ve veøejném centru se pohybuje a¾ nìkolik mìsícù. Pokud máte podezøení na pøíznaky onemocnìní nebo du¹evní poruchy, musíte jednat okam¾itì. Pro pacienta je snadné se o nìj peèlivì postarat. Optimálním øe¹ením je kvalifikovaný psychiatr z Krakova, který pøijímá soukromì, který zaène øe¹it v¹echny druhy mentálních problémù, ani¾ by byl zbyteèný a obtí¾ný kvùli prùbìhu onemocnìní èekání.