Naoizeni a smirnice eu

Smìrnice EU Atex stanovuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky, které jsou urèeny k pou¾ití v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Funkènì související normy s doporuèeními vymezují specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù zavedených v jednotlivých èlenských státech jsou regulovány po¾adavky, které nejsou specifikovány smìrnicí ani vnitøními normami. Interní pøedpisy se nesmìjí li¹it od ustanovení smìrnice, ani¾ by byly po¾adavky stanovené smìrnicí zpøísnìny.

Smìrnice Atex byla zavedena do bytu, aby se minimalizovalo nebezpeèí spojené s pou¾íváním jakékoli komodity v oblastech, kde mù¾e být výbu¹ná atmosféra.Výrobce s plnou odpovìdností rozhoduje, zda daný výrobek podléhá posouzení spolupráce se souèástmi atex a pøizpùsobení materiálu tìmto normám.Schválení spoleènosti Atex se inzeruje na výrobky, které se ocitají v oblasti nebezpeènosti výbuchu. Zóna ohro¾ení výbuchem má proto prostor, kde se získávají, pou¾ívají nebo skladují látky, které ve spojení se vzduchem mohou tvoøit výbu¹né smìsi. Zejména jsou vìt¹inou tyto látky: kapaliny, plyny, prach a hoølavé vlákna. Mohou tedy ¾ít napøíklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylen, uhlí, prach z døeva, zinkový prach.Pøi nehodì vzniká výbuch, jak velká èást energie pocházející z úèinného zdroje vznícení vstupuje do výbu¹né atmosféry. Po zahájení po¾áru se vrací do výbuchu, který urèuje vá¾nou hrozbu pro lidský ¾ivot a zdraví.