Neplodnost a barva spermii

Touha zalo¾it rodinu je èasto pøièítána nejen tomu, aby se dospìlo k názoru o man¾elství, ale také touhou být dìtmi, tj. Roz¹iøovat rodinu. Bohu¾el v pøípadì nehod zpùsobených novými pøíèinami je prokázáno, ¾e je záva¾né a je tøeba pøijmout opatøení nebo rozhodnout o umìlém oplodnìní.

http://cz.healthymode.eu/nejlepsi-pripravky-pro-budovani-svalove-hmoty/

Existuje mnoho dùvodù, proè páry u¾ívají metody in vitro. To mù¾e být napø. Obstrukce vajíèek, problémy s vyvoláním ovulace u ¾eny nebo pomìrnì jednoduché parametry samèích spermií. Nìkdy a navzdory mnoha studiím se ukázalo, ¾e specialisté nejsou schopni poukázat na pøíèinu neplodnosti, a proto uplatòují vhodné metody jejího fungování. Kdy¾ nové metody oplodnìní selhávají, páry jsou obzvlá¹tì pøijaty pro umìlou inseminaci, tedy pro ty, které se provádìjí mimo ¾enský reprodukèní systém. Skládá se z kombinace spermií a vajeèných bunìk v laboratorních podmínkách. U posledního typu øe¹ení mají èasto heterosexuální páry, které navzdory mnoha snahám nevedly k normálnímu hnojení. Tato technika pøesto trvá hodnì kontroverze, pouze pro mnoho párù, kteøí potøebují mít potomky, je jediná cesta ven.

Za zmínku stojí také to, ¾e kdy¾ plánujete tuto metodu, musíte se rozhodnout, nebo se dostaneme ze semen va¹eho pøítele nebo spermie dárce. Zdravotní stav partnera èasto volí tuto základní volbu. První datum u lékaøe je spojeno se zvlá¹tním lékaøským dotazníkem, oba partneøi jsou zodpovìdní za jeho kontrolu. Pokud byla léèba provedena døíve, mìli byste si s sebou pøivést své lékaøské záznamy. Lékaø obvykle zkoumá ¾enu pomocí ultrazvuku a také provádí øadu nových testù. A klient chce poèítat zkoumanou spermu, hru, kterou koupí, na jiné specialisty, jako je urolog. Dal¹í náv¹tìva pøiná¹í vyhodnocení výsledkù nejnovìj¹ích výzkumù a výbìr konkrétní metody hnojení. Èasto jsou potøebná dal¹í nezbytná vy¹etøení, napøíklad virologická, která jsou obìma partnery. Poté se pøipraví na hnojení, tedy hormonální stimulaci ¾eny. Dal¹ím krokem je pøijmout jak spermie èlovìka, tak i vajeèné buòky ¾eny. V laboratoøi specialisté spojují buòky se spermatem. Díky tomu se vytváøejí embrya, která pozdìji pomocí vhodného katétru spadne do tìla ¾eny. Po asi dvou týdnech byste mìli jít do vyhledávání.