Nimecky poekladovy program

21. století je velký vývoj poptávky po novém zpùsobu pøekladu. Souèasnì nebude lhostejný k tomu, ¾e v souèasné dobì hrají významnou roli softwarová umístìní. Co je v této vìtì?

Øada akcí pøizpùsobujících dané zbo¾í místním otázkám trhu, která se mimo jiné zabývají otázkami, pøekladu software, a je zruèný pøeklady èlánkù a software dokumentace na konkrétní jazyk, a dokonce porovnejte ji s stylu. Tak to zahrnuje otázky, jako zvolení formátu data, nebo jak tøídit písmena abecedy.Profesionální lokalizace softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù se specializací na terminologii IT, jako¾ i programátorù a in¾enýrù. Jazykové kompetence jdou ruku v ruce s my¹lenkami a uèením spojenými s ERP, SCM, CRM, programy podporujícími my¹lení a dávání nebo bankovním softwarem. Spolehlivé umístìní se dìlá na spektru pøíle¾itostí k dosa¾ení zahranièního trhu se softwarem, a tak se mù¾e výraznì promítnout do mezinárodního úspìchu spoleènosti.Zavedení materiálu pro celosvìtový prodej platí i pro internacionalizaci výrobkù. Jak se li¹í od umístìní?Internacionalizace proto jednodu¹e pøizpùsobuje produkty podmínkám potenciálních klientù, ani¾ by se pøihlí¾elo k rùzným místním charakteristikám, jeliko¾ lokalizace je primárnì o respondentech na poøadí konkrétních trhù, souvisí s konkrétními potøebami dané lokality. Proto je umístìní pro ka¾dý trh provádìno odli¹nì a jednou pro konkrétní produkt je internacionalizace. Oba procesy rostou a s vhodnými plány fungování globálních trhù - stojí za to pøemý¹let o tom, jak oba uplatnit.Existují závislosti mezi lokalizací a internacionalizací, které je tøeba vzít v úvahu pøi provádìní tìchto procesù. Pøed zahájením lokalizace by mìla internacionalizace skonèit. To stojí za to, proto¾e dobøe provedená internacionalizace výraznì zkracuje èas potøebný v prùbìhu lokalizace, co¾ prodlu¾uje dobu, která je dùle¾itá pro uvedení produktu na trh. Tato hra, dobøe provedená internacionalizace, je omezena zárukou pøíznivého uvedení materiálu na cílové trhy bez rizika zpracování softwaru ihned po dokonèení fáze lokalizace.Spolehlivá lokalizace softwaru je pravdìpodobnì výsledkem úspìchu spoleènosti.