Noeni lekaoska pomoc pro mokotis

Pøedpokládejme, ¾e potøebujeme naléhavou lékaøskou pomoc. Ne proto, ¾e reaguje na va¹e vlastní tìlo a proto¾e máme velké problémy s polskou psychikou. Není dùle¾ité, zda jsme se dobrovolnì pøizvali k psychiatrovi, nebo si pøipravili své oblíbené v mysli pro svùj domov nebo zdraví. Ka¾dopádnì, náv¹tìva psychiatra, stejnì jako v pøípadì úspìchu køik s jiným specialistou, vy¾aduje odpovídající pøípravy.

První náv¹tìva psychiatra bude na prvním místì. Budeme muset vyprávìt o na¹ich vlastních problémech, kdy zaèali, kdy jsme je poznali a co dìlají. V samém okam¾iku rozpadu je schopnost cizí ¾eny svìøit onemocnìní, která nás trápí, velmi veliká. Proto pøemý¹lejte o tom, co musíme sdìlit lékaøi. Nemáme v úmyslu pøesnì si pamatovat, ¾e nìkteøí z polských onemocnìní schováváme od psychiatra, naopak. Aby lékaø nám pomohl v souhrnu, musí vìdìt co nejvíce jakýkoli detail související s pøíchodem jeho problémù, tak¾e bude nutné si vzpomenout na v¹echny mo¾né fakty související s du¹evními zmìnami. Nemìli bychom být pøekvapeni ani tím, ¾e psychiatr mluví v urèitém okam¾iku, aby mluvil s èleny své skupiny a mu¾i.

Pøed první náv¹tìvou psychiatra existuje více, ne¾ je nutné kontrolovat jejich stávající stravovací návyky, pøijímání opatøení a postupù pøijatých. Napøíklad akutní otravy methylalkoholem nebo záva¾né infekce mù¾e vytvoøit deprese, záva¾né nedostatky vitamínu B1 mù¾e vytvoøit psychózu, B12 zpùsobuje ospalost a bludy, chronické bolesti a hluku a také ¾il operace mù¾e vést k pøecitlivìlosti senzorických a emocionální houpaèky. Psychiatr, v praktickém smyslu, a celý obraz stavu pacienta, které se rozhodnou poslat lidi léèené pro druhou zkou¹ku. Co víc si mù¾e objednat dal¹í testy s neurologem nebo internisty, a mù¾e být nutné prezentovat testy krve a moèi. V koncových mnoha pøípadech bude nutné navíc tomografii hlavy, která bude úplný obraz o mo¾ných zmìnách v podobì lebky.