Nouzove osvitleni v mateoske kole

Ka¾dý dùm a jeho místo spoleènì s naøízením ministra infrastruktury z dubna 2002 musí nutnì instalovat nouzové osvìtlení. Taková svìtla jsou v domích spojena v pøípadì náhlého nedostatku elektrické energie, po¾áru nebo neobvyklých náhodných událostí. V závislosti na napájecích støediscích se osvìtlení poèítá: centrálnì napájeno a distribuováno.

Vhodným oznaèením únikových cest a nouzovým svìtelným zdrojem je zaji¹tìna bezpeènost osob stojících nebo opou¹tìjících místnost hradu, v nìm¾ pøi¹li o ztrátu normálního napájení.

Pøístroje pou¾ívané k osvìtlení únikových cest a nouzových cest by mìly splòovat základní normy, aby jejich pou¾ití mìlo po¾adovaný úèinek. Svítidla tìchto svìtelných zdrojù jsou vyrobena z polykarbonátu a spolupracují s bateriemi. Èas práce takového svìtelného zdroje chce z namontovaného prvku a je v rozmezí 1 a¾ 3 hodin. Novým výstupem mù¾e být pou¾ití rastru z plechu a lakování prá¹kovým systémem. Reflektory jsou pota¾eny hliníkem a jejich parabolický tvar zaji¹»uje dostateèné osvìtlení. V místech s vysokou krychlovou kapacitou, vysokou vlhkostí a také tì¾¹ím opeøením, jako jsou výrobní haly, sklady, tunely nebo dílny, se zaèínají záøivky. Jejich nevýhodou je vy¹¹í stupeò tìsnosti IP.

Boom ve stavebnictví a navíc nové techniky zvy¹ují po¾adavky na svìtelné moduly. To se stalo dùvodem pro rostoucí vyu¾ívání zaøízení, jako jsou LED lampy.

LED nouzové osvìtlení je nejen energeticky efektivní a je¹tì více inovativní si také pamatuje na del¹í záruèní dobu pro jejich jednoduché ovládání. Splòuje ka¾dé pøání a dùvìru zákazníkù, kteøí si pamatují dobré vybavení budov v souladu s na¹imi standardy.