Novitus fiskalni tiskove poirueky

Pokud provozujete restauraci, bar, kavárnu nebo rychlé obèerstvení s kazetami, je tento produkt urèen pro vás. Od roku 2015 má ka¾dá osoba, která prochází v Polsku, také stravovací zaøízení "malá gastronomie" je povinna zaregistrovat prodej prostøednictvím pokladny bez ohledu na vý¹i obratu.

V praxi se v gastronomických klubech setkáváme s dvìma hlavními typy zaøízení: daòová pokladna, tj. Zaøízení pracující nezávisle a fiskální tiskárna, která by mìla být propojena s poèítaèem s prodejní aplikací, proto¾e nemá ani vlastní klávesnici. Toto nové øe¹ení je zpracováno ve významných restauracích nebo øetìzcích rychlého obèerstvení. Malé prostory prostì nemají poèítaèové programy pro obsluhu zákazníkù na jednotlivých stolech.Pokladní za mìly gastronomie mít nìkolik dùle¾itých vlastností, které jej odli¹ují od financování obvyklé hotovosti a zlep¹ují práci èí¹níkù a hostitelù, jako je zvý¹ená pevnost na krytí a neèistot, trvanlivé baterie rychlou výmìnu papíru, intuitivní a spolehlivý servis a rychlý tisk potvrzení o mu¾, jak dychtivì èekal u stolu pro individuální vypoøádání. Dal¹í výhodou je mo¾nost ulo¾it elektronickou kopii úètenky, která umo¾òuje ulo¾it tisku napø. Na mapì pamìti, co¾ zlep¹uje jejich dodr¾ování právnì po¾adováno 5 let.Fiskální pokladna pro gastronomii by mìla mít dobré rozmìry, co¾ by umo¾òovalo její pøirozené pou¾ití na pultu nebo u stolu, pohyb po celém domì a lehký a snadný design. Gastronomický software umo¾òuje hluboké sledování prodeje a podrobné vypoøádání èí¹níkù. Nákupní pokladny jsou pro mnohé, zaèínají z tých¾ výdajù, tak¾e stojí za to dodat, ¾e pokud jsou splnìny nìkteré podmínky, mù¾ete získat a¾ 90% ceny hotovosti. Je také tøeba pøedem nahlédnout do pokladny pro gastronomii, mít nabídku vyzkou¹et a trénovat hosty s obsahem svých zku¹eností a pomoci se skladi¹tìmi slou¾ícím restauraèním místùm.