Poeitaeovy program osp

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl vyvinut na konci zlep¹ování provozní efektivity spoleènosti. Podle údajù výrobce je systém enova 365 spotøebován více ne¾ 8 000 vlastních firem!

Enova reaguje na potøeby dne¹ních podnikù.Multifunkènost zakoupí pro výbìr pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje provoz a sní¾ení schopností systému, co¾ je dùle¾itý pøechod od jednoduché verze k pokroèilé funkcionalitì.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Pracuje s konstrukcí oken 7 a více a umo¾òuje pou¾ití tabletu.Dal¹í dostupné verze jsou kniha na va¹em smartphonu nebo prostøednictvím webového prohlí¾eèe.Systém umo¾òuje plnou ochranu a øe¹ení úkolù.Operátoøi jsou pøidìleni z úrovnì aplikace. Fáze implementace úlohy bude pravdìpodobnì kdykoli ovìøena. Tím se zabraòuje prostojùm ve výrobì a najdou chybìjící dokumenty.

NonacneNonacne ucinny prostredek proti akne

Systém enova se prodává ve tøech typech.1. Standardní nákup licence - zastaví se s majetkem zákazníka s jednoduchou aktualizací. Ideální volba pro spoleènost vyu¾ívající dotaci nebo leasing.2. Pronájem softwaru - hodnota je pou¾ita v pøípadì poplatkù za pronájem majetku z vybraných systémových modulù. Skvìlé øe¹ení pro lehké a støední firmy.3. Pronájem plánu a infrastruktury - dodavatel získá celou slu¾bu. Prvky jsou pronajaty spoleènì se serverem, aktualizacemi a zálohami. Tìlo je rozhodnuto okam¾itì zamíøit! Perfektní øe¹ení pro chrasty, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Systém enova je implementován spoleèností Soneta sp. Z o.o.Spoleènost byla plánována v roce 2002, díky vyu¾ití odborných informací a správné slu¾by dosáhla tr¾ního úspìchu.Posláním spoleènosti Soneta je pøená¹et software, díky nìmu¾ mají pøátelé a zákazníci nejvy¹¹í efektivitu v pou¾ívání informaèních technologií nezbytných pro dosa¾ení obchodního úspìchu.Znaèka je spoleèensky zapojená a usnadòuje instituce jako "jaro" a "navzdory v¹emu Anna Dymna".