Poeklad do slovieka

Simultánní pøeklad je specifický zpùsob pøekladu, který bere v zvukotìsné místnosti a zájemce o pøekladu by mìl být zøízen pøedev¹ím pro tento objekt pøipraven sluchátka a zvolte program, ke kterému je pøiøazena jazyk, který má posluchaèe. & Nbsp; simultánní pøeklad mù¾e pracovat ¾ít, co¾ znamená, ¾e interpret pøijít ve zvukotìsné interiéru usly¹í závìrky reproduktor do té doby, témìø v posledním souèasnì, aby pøeklad. Existuje také druh pøekladu, který nìkteøí pova¾ují za variantu simultánního výkladu, který se nazývá po sobì následující interpretace. Pøekladatel se zamìøením tohoto typu pøekladu pøiblí¾í reproduktoru (obvykle na pravé stranì, bere na vìdomí svých poznámkách, které mají potom pøelo¾it celý projev. Simultánní tlumoèení v televizi je velmi podobné simultánnímu tlumoèení provádìnému v pøímém pøenosu. K dispozici jsou ve skuteènosti provádìna ve stejném zvukovì izolované místnosti, podle kvalifikovaných pøekladatelù, kteøí mohou trochu lehké a snadno pøekládat mluvené slovo, lidé jsou také odolné proti po¹kození a pravidla potrafi±cymi nad emocemi.

Tento styl pøekladu v¹ak rozli¹uje nìkolik otázek. Pøedev¹ím pøekladatelé pro televizi musí mít hlas, který hodnotí mikrofon. Jak víte, mikrofon zkresluje hlas, co¾ je dùvod, proè èlovìk, který pøekládá k televizním potøebám, by mìl být vá¾ným slovem a hlasovým timburem, který mikrofon nepøeká¾í. Významnì jsou simultánní ¾ivé interpretace provádìny v¾dy ze zvukotìsných místností. S pøeklady pøehrávanými v televizi se zdá, ¾e to nebude èas na umístìní zvukotìsné kabiny. Dal¹í zvuky nejenom zkreslují øeèníka slova, ale také nás rozptýlí, co¾ je u¾iteèný faktor, který je pocit strachu a rozptýlení my¹lenek, které ovlivòují, chce existovat, vytvoøené a imunní. Struènì øeèeno, nìkdy simultánní ¾ivá interpretace se nijak neli¹í od pøekladù v televizi. I kdy¾ to nezmìní skuteènost, ¾e osoba pracující simultánnì v tlumoèení v televizi bude pracovat v hodnotì souèasného tlumoèníka, nicménì ve druhé situaci mohou vzniknout problémy.