Poina i diti z poedchoziho vztahu

Dìti jsou energetické sopky. Bìhají, skákají, pøevracejí se a vzná¹ejí se, padají znovu a nav¾dy. Èasto je obtí¾né je uvést do poøádku. Ne v¹echno je v¹ak pøítomno. Dìti jsou také vizitky rodièù. Jak vytvoøit, aby dìti trávily èas aktivnì a zároveò nevypadaly jako obìti pøírodní katastrofy?

Zmaèkané ¹aty, ¹pinavý límec, roztr¾ené koleno - to jsou vìci, které se dotýkají ka¾dého rodièe. Vykupujeme nové obleèení, otvory, mokré ubrousky a kabelky, ve kterých je spousta místa pro vlásenky pro dìti, tkánì, kartáèe a rùzné základní potøeby. Obleèení pro zmìnu, skryté ve zbytku sáèku, jsou vysvìtlení nejen pro zoufalé. Projekt je nejen ¹ortky, ¹aty nebo punèochové kalhoty. Vlasy velmi èasto hrají první housle.

Jak snadné je porazit slo¾itì tkané úèesy - to v¹echno maminka ví. Jak obtí¾né je pøivézt si dívèí vlasy do stavu, který pøedstavuje estetiku pøed odchodem z domu - ka¾dý rodiè to ví. Bez profesionálního vybavení to nebude fungovat. Bì¾né gumy èasto vypadávají z vlasù. Prýmky, úhlednì opletené v rohu pískovi¹tì, jsou uspoøádány do pìti minut. Ka¾dý úèes je tøeba pomoci, a kromì gumy, høebeny, pásky a ¹tìtce ¹tìstí, stojí za to mít klip na vás. Je dùle¾ité, aby byly klipy odolné a zároveò vyrobené z jemných výrobkù. Tvrdý tuhý, bodnutí plast bude nejen rychle stavìt v pískovi¹tì, ale bude dìlat dìti nedovolí ¾ádné z jejich rodièù zavøít své vlasy pro pøí¹tích dvacet let. Pohodlná, jemná vlásenka, pøizpùsobená pohodlí èlovìka, mù¾e alespoò pomoci udr¾et tento okam¾ik pøítomnosti.

Pokud je úèes naklonìný, ta¹ka je zabalena, dítì se usmívá a rodiè vyzbrojený pøíslu¹nými vrstvami trpìlivosti a ochoty - mù¾ete vyrazit. V závislosti na tom, kde se cesta vydává, vyberte si úèes. Pokud dnes po¹leme dítì na celý den ve ¹kolce, stojí za to se postarat o:- stabilita,- pohodlí,- vzhled.Dobré a vezmìte v úvahu:- ¹kubání,- bì¾í,- padající,- ztrácí prvky.

Po návratu mù¾ete úèes rozèesávat novým úèesem.