Pokladna pro koho

Pøíjem z pokladny novitus lupo je velmi aktuální dokument pro mana¾era i pro klienta. Osoby, které jsou dùle¾ité, mají povinnost vydat takové doklady o prodeji, dal¹í by mìli nìjakou dobu odebrat potvrzení.

Bohu¾el, vìt¹ina z nás nevìnujeme pøíli¹ mnoho pozornosti úètùm, co¾ mù¾e mít tragické následky. Jak dlouho mù¾eme tyto výtisky poøídit z finanèních pokladen a na jakých dùvodech mohou být u¾iteèné?

V pøípadì podnikatelù je návrh jednoduchý. Mìli by mít kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì kontroly od daòového úøadu. Proè je v¹ak takový dokument pro klienta?Tento nízký ¹rot papíru v síle úspìchu mù¾e mít velký rozdíl. Pokud známe platnost potvrzení o pokladnì a víme, jakou metodu lze takový dokument øádnì ukládat, mù¾eme získat hodnì. To funguje pøedev¹ím na zále¾itosti, v ní¾ jsme závislí na inzerování zakoupeného produktu nebo jeho poskytnutí a vynalo¾ení va¹ich penìz. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá o vystavení potvrzení - potvrzení inzerované transakce. V kolik hodin si musíme pamatovat, kdy nám potvrzení o zaplacení nám pomáhá vytvoøit stí¾nost? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Dlouhodobì bychom mìli uchovávat tyto doklady, které jsou dokladem nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon vydává 24 mìsícù, abychom detekovali funkci a stí¾nost. V souèasné dobì, pokud nemáme potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Vy¹¹í výhodou produktu, který je inzerován, je zjevnìj¹í ztráta v kombinaci s nedostatkem dokladu potvrzujícího takový prodej.

Nezapomeòte tedy na pøíjmy, které nám musí prodávající prodávat pøi nakupování. Nezapomeòme si, ¾e tyto dokumenty vá¾nì zachováváme. Mù¾eme vytváøet obálky, v nich¾ budeme shroma¾ïovat pøíjmy v chronologické organizaci, mù¾eme dát poslední krabici na poslední polo¾ku. Je dùle¾ité, aby dokument potvrzující prodej, který jsme provedli, byl uchováván tak dlouho, dokud to mù¾e být základem pro podání stí¾nosti.