Pokladna v internetovem obchodi

Pokladna je dnes pøítomna témìø v ka¾dém obchodì a vydání zbo¾í bez potvrzení je v rozporu se zákonem - pravdìpodobnì ji¾ pouze na bazarech na trzích. Zejména a tam, prodávající má pøenosnou pokladnu.Pokladna se pou¾ívá z nìkteré strany prodávajícího, léèení v prodejních statistikách, zbytek - zákazník, který díky tomuto pøístroji obdr¾í potvrzení o nákupu v perspektivì úètenky. Pokud si vadu v¹imne, stí¾nost ho opravòuje k reklamaci. Majitel obchodu díky ní, ¾e ¾ijí nezávisle, ¾e lidé nepodvádìjí, a stát - ¾e podnikatel platí DPH, která èástka nastane na nìkterém z pøíjmù. To jsou jen nìkteré z výhod pokladny, ale jedna je stálá: po¹tovní pokladna usnadòuje podnikatelùm ¾ivot.

Pokladna - americký vynález 19. století

Od poèátku jsou USA kolébkou podnikání, kde se odvá¾nìj¹í opakuje a neustále si vydìlává miliony. Slogan "od koberec k milionáøi", tak¾e ¾ádná prázdná slova: pracovitý a silný mù¾e roz¹íøit svá køídla tam. Tam také existoval James Jacob Ritty. Jako majitel nìkolika barù musel mít ostra¾ité oko a specificky postrádal víru svých vlastních zamìstnancù. Opravdu, nebo ne, stimulovala jeho vynalézavost a vytvoøila vlastní fakturaèní stroj. První pokladna, kterou pozdìji nazval „nekomplikovaným pokladníkem“, byla postavena z velkých hodin a zásuvky, a kdy¾ se stavìla, vydávala hlasitý zvuk. Zvonek vám poví o transakci, majitel obchodu u¾ mo¾ná vidìl, jestli krade pokladník. Pravdìpodobnì pro chudého prodávajícího by nikdo nebyl pøítomen, ¾e by ¹éfa vypadal v ruce, ale díky vynálezu se mohl vyhnout neoprávnìným obvinìním. První pokladna byla mimoøádnì ozdobená, s atraktivnìj¹í silou ne¾ dne¹ní skromné pøístroje - ale nové pokladny jsou rozmanitìj¹í a praktiètìj¹í.