Pravni normy podle alexego dworkina

Existovala období, ve kterých jsou právní pøedpisy vy¾adovány fiskální pokrmy. Pro evidenci tr¾eb a vý¹e splatných daní z maloobchodního prodeje proto slou¾í elektronická zaøízení. Za jejich vinu je podnikatel potrestán vysokým finanèním trestem, který jasnì ukazuje jeho výdìlek. Nikdo nechce riskovat inspekce a pokuty.Èasto se sni¾uje, ¾e ekonomická práce se provádí na velmi malém prostoru. Podnikatel nabízí své zbo¾í ve stavebnictví a závod je dr¾í jen jediné volné místo, pak právì tam, kde je stùl. Pokud jde o úspìch obchodu s velkým prodejním prostorem, jsou finanèní prostøedky potøebné tímto zpùsobem.To se neli¹í v pøípadì lidí, kteøí se na daném místì podílejí. Je tì¾ké si pøedstavit, ¾e prodávající se zabývá tì¾kopádnou pokladnou a ve¹kerým vybavením potøebným pro její servis. Jsou levné na trhu, pøenosná fiskální zaøízení. Mají malé rozmìry, silné baterie a tichý provoz. Tvar se podobá terminálùm pro vydávání s platební kartou. Je to tedy skvìlá cesta ven k zemi, a tak napøíklad, kdy¾ jsme v¹ichni povinni jít k pøíjemci.Pokladny jsou také charakteristické pro nìkteré pøíjemce, nikoli v¹ak pouze pro zamìstnavatele. Díky pokladnì, která je vyti¹tìna, má pøíjemce mo¾nost podat stí¾nost na placenou slu¾bu. Toto potvrzení je jediným dùkazem na¹eho nákupu. Existuje více potvrzení, ¾e zamìstnavatel legálnì pracuje a udr¾uje daò z prodaných polo¾ek a pomoci. Kdy¾ máme mo¾nost, ¾e finanèní butiky v butiku jsou odpojeny nebo jsou neèinné, mù¾eme podat zprávu kanceláøi, která podnikne pøíslu¹né právní kroky proti majiteli. Proto mu hrozí vysoká pokuta a èasto i situace u soudu.Pokladny také podporují podnikatele pøi sledování financí ve spoleènosti. Na konci ka¾dého dne se vytiskne denní zpráva a pro daný mìsíc máme mo¾nost vytisknout celý výpis, který nám uká¾e, jak pøesnì jsou na¹e pøíjmy. Díky tomu jsme schopni snadno zkontrolovat, zda nìkterý z hostù krade na¹e peníze nebo zda je jejich podnikání ziskový.

Náhradní díly pro pokladny