Pronajmu bytu a placeni dani

Kontaminace prachem je ka¾dodenní realitou v jakémkoli, i nejmen¹ím prùmyslovém závodì. Je samozøejmé, ¾e v¹ude tam, kde se budují práce, které pøijímají nesèetné mno¾ství men¹ích a silnìj¹ích prachù, jsou venku ventilátory a systémy pro vypou¹tìní zneèi¹tìného vzduchu.

Napøíklad v místech, kde hraje døevo nebo kámen, by nebylo mo¾né zùstat v trvale pra¹ných místnostech, napøíklad v masce, která by osobì zachránila prach pøed dýcháním a ústy. Proto je jediná mechanická ventilace vzduchu, ochrana va¹eho zamìstnance je odli¹ná a filtrace nejmen¹ích èástic zneèi¹tìní ovzdu¹í je dal¹í zále¾itostí, o kterou by se mìl starat ka¾dý podnikatel, který si vá¾í sebe sama.

Systém sbìru prachu je nový systém sbìru prachu urèený pro v¹echna prùmyslová odvìtví. Funguje dobøe jak v ocelárnách, ve svaøovacím prùmyslu, tak ve zpracovatelském prùmyslu bez jakéhokoliv dùvodu pro prùmysl. Filtrace vzduchu je pro nás u¾iteèná ve výrobním závodì, kde je stroj pou¾íván - èasto pøi mechanickém zpracování suroviny, které zpùsobuje zneèi¹tìní prachem, co¾ mù¾e být ¹patné, kdy¾ vstoupí do na¹eho tìla. Jak moc nehodnotíme roli filtrù v na¹em vlastním provozu, mù¾eme vidìt napøíklad jednoduchý experiment s lakmusovým testem, který mìøí mno¾ství vody z vodovodu pøed a po filtraci. Dokonce i sediment, který se zamìøuje na filtraèní patronu rychlovarné konvice, by nám mìl dát pøedstavu o tom, kolik zneèi¹»ujících látek pozvalo do svého vlastního systému, kdyby nebylo filtrù. V úspìchu ovzdu¹í je pøítomen jako stejnì dùle¾itý - a je¹tì dùle¾itìj¹í, proto¾e èástice postavené ve vzduchu nevidí ani necítí, proto¾e stejnì tak mù¾eme pøe¾ít jejich smrtelné produkty pro polské zdraví, kdy po mnoho let ka¾dý den vdechujeme výpary strojù, na kterých si vydìlali v továrnì. ,

Vzduchové filtry namontované v re¾imech odstraòování prachu pracují na stejném principu jako v konvici. Jsou v¹ak pøesnìj¹í, proto¾e filtraèní materiál je mnohem pøátel¹tìj¹í a rozptýlený ve vzduchu. Procházíme výbìrem rùzných organismù do vztahù, z jakého typu zneèi¹tìní se vyskytuje v blízkém prùmyslovém podniku.