Sta na ustavu psychiatrie a neurologie

Jedním z dùle¾itých institucí vìdeckého výzkumu v Polsku je nyní dosahuje hlavní mìsto, vlo¾ený v roce 1951 s pøíèinami psychiatrù a neurologù skupin tohoto vzácného NEUROPHYSIOLOGYMinimum George Konorski, Institutu psychiatrie a neurologie. Hodnotu Institutu svìdèí skuteènost, ¾e od roku 1992 spolupracuje v oblasti vìdeckého výzkumu a cvièení se Svìtovou zdravotnickou organizací. Posláním centra je vlastní otázky ve velikosti psychiatrie a neurologie, koordinace je v zemi, poskytovat konzultace státním orgánùm v souvislosti s tìmito oblastmi (zprávy o zneu¾ívání drog, zprávu o HIV a AIDS, práce na programu povìdomí alkohol a èinnost diagnostickou a léèebnou (hospitalizace a léèby v ambulantních podmínkách. Zaøízení provozuje také vydavatelské èinnosti (dva èasopisy s mezinárodním pásem, rozvíjí a pøipravuje doktorské programy. Ústav tvoøil tøiadvacet kliniky (vèetnì neurózy klinika, oddìlení klinické rehabilitace, oddìlení dìtské a dorostové psychiatrie, Neurologická klinika vìdecké a obchodù (napø. Department of Public Health, divize závislostí péèe a léèby. V ¾ebøíèku Znanylerz.pl získají specialisté ústavu velmi dobrou zpìtnou vazbu. Pacienti oceòují pøístup lékaøe k pacientovi, jeho profesionalitu, rychlost diagnostiky a léèby. Bohu¾el Ústav psychiatrie a neurologie zápasí se znaènými problémy. V roce 2014, podle øeditele ústavu, dluh pøesáhl padesát ¹est milionù zlotých, a tentý¾ objekt potøebuje zásadní rekonstrukci, pro které neexistuje ¾ádná finanèní prostøedky. Malý poèet koupelen, dìravé støechy, netìsné okna, plesnivé stìny, sní¾ení zamìstnancù, nemo¾nost tì¾¹í izolovat pacienty a zajistit komfortní podmínky léèen, je souèástí Ústavu problémù. Problematika zpùsobù, jak opravit kliniky zùstává politická zále¾itost, a mluvèí ministerstva zdravotnictví je závislá na „bohatství ministerské posty.“ Je pravdìpodobné, ¾e v rychlé budoucnosti bude mo¾né najít zpùsoby renovace a ústav bude schopen pokraèovat ve svém postavení od zaèátku a¾ do konce.