System nouzoveho osvitleni

Systémy nouzového osvìtlení mají v prùmyslu mimoøádnou presti¾ní hodnotu. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými èástmi, mohou v dùsledku náhlého nedostatku osvìtlení trvale zranit a dokonce ohrozit jejich osud. V dobì ztráty napájení zaøízení pøestanou pracovat, ale motory, které se zrychlily na vysoké otáèky, se chovají jen po nìkolika okam¾icích po pøeru¹ení proudu.

Dokonce i v moderních strojích, kde jsou systémy, které automaticky zabraòují práci pohyblivých èástí po odpojení napìtí, je jejich zastavení prakticky nikdy bezprostøední. Aby se pøede¹lo takovým událostem, mìly by být pou¾ity systémy nouzového osvìtlení. Jsou kvalifikovány pro rùzné typy, ale úkolem ka¾dého z nich je udr¾ovat osvìtlení místnosti hodinu po výpadku napájení. Díky tomu mohou hosté bezpeènì zastavit stroje a v pøípadì po¾áru snadno opustit budovu.

Nejpopulárnìj¹í systém nouzového osvìtlení, vhodný nejen pro sektor, ale i pro obytné prostory, jsou speciální svítidla. Zaøízení pro nouzové osvìtlení má malou zabudovanou baterii, která uchovává elektøinu bìhem ka¾dodenního provozu instalace. V okam¾iku, kdy dojde k náhlému výpadku proudu, speciální elektronický obvod pøepne napájení z akumulátoru na sílu. Svìtlo svítí, dokud není vybrána baterie. Systém svítidel spoèívá v tom, ¾e existují urèité nevýhody, které pøedstavují pou¾ití malých baterií, jen nìkolik desítek a nìkdy i jen nìkolik minut osvìtlení.

Vlastní teoretický zpùsob, jak dát v sektoru, je najít dal¹í prostor, kde jsou instalovány velké baterie a kontrolní slouèeniny. Generátor mù¾ete pou¾ít také díky tomu, ¾e nejen nouzové osvìtlení bude schopno provádìt mnoho hodin, ale energie bude také dùle¾itá, aby se vrátila k jiným zaøízením, napøíklad poèítaèùm nebo nìkterým strojùm.