Text direktivy atex

Smìrnice ATEX do polského právního systému byla zavedena 28.èervence 2003 roku. Pou¾ívá se pro výrobky urèené pro knihu ve vzdálenostech, které jsou vystaveny nebezpeèí výbuchu. Dotèené produkty musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale také na ochranu zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Pokud jde o ustanovení uva¾ovaného normativního aktu, úroveò bezpeènosti a navíc související se stávajícími postupy posuzování jsou do znaèné míry urèována úrovní ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve které bude provádìno zvlá¹tní jídlo.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí urèitý výrobek provádìt, aby mohl být nasmìrován do prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Jaké oblasti v¹ak myslí¹? Nejdøíve zde mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je nesmírnì vysoké riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX podrobnì rozdìluje zaøízení do sil. Jsou to dva z nich. V základní skupinì jsou zaøízení, která jsou pøipojena v podzemním dolu a v prostorech, které mohou být ohro¾eny výbuchem metanu. Druhá èást je spojena se zaøízeními, které jsou pøiøazeny na druhém místì a které mohou být ohro¾eny výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky pro v¹echny osoby provozující zaøízení v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhelného prachu. A citlivìj¹í po¾adavky lze nalézt v harmonizovaných mno¾stvích.

Upozoròujeme, ¾e nádobí podobné knihy v blízkosti výbu¹né provinilé s oznaèením CE. Znak by mìl být uveden identifikaèní èíslo oznámeného subjektu, který by mìl být spor, viditelné, kontinuální a jednoduché.

Oznamující orgán zkoumá celý organizmus ochrany nebo jeden zdroj projektu, aby zajistil soulad se souèasným návrhem a oèekáváním smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novým pravidlem ATEX 2014/34 / EU.