Ulohy produktoveho mana era

Moderní ekonomika stanoví pro mana¾ery velmi ¹iroké po¾adavky. Na jedné stranì správní rady spoleèností oèekávají výsledky, nìkdy velmi vysoké a nìkdy dokonce nereálné. Z opaèné strany principu sociálnì odpovìdného podnikání ukládají povinnost etického chování a prevenci morálnì sporného chování.

Roste lidský rozmìr problému. Mana¾er, jeho¾ úkolem je doporuèovat prodejní sí», musí na konci po¾ádat o zamìstnance, pokud je to mo¾né. Neustálé støídání nespokojených zamìstnancù neusnadòuje obchodní úkoly v podniku, nestaèí bránit budoucím náborùm do vyhlídek.

Moderní systémy podporující øízení podnikù jsou v takovém pøípadì velkou výhodou. Data, která shroma¾ïují a výraznì urychlují rozhodovací procesy. Mohou pou¾ít záznamy o dovolené jako dùkaz. Digitální zpracování ¾ádostí o dovolenou a absencí na aktuálním základì ukazuje osobní stav. Díky tomu je povìdomí, které je povinností provozovat prodejní sí», kdykoli známo, kolik ¾en má v práci a kolik lidí rozhoduje o nepøítomnosti.

Nicménì, moderní erp software pak nejen zaznamenává absenci. Ulo¾ením finanèních dat významnì urychlují práci úèetních oddìlení. Díky tomu spoleènost vytváøí aktuální daòovou dokumentaci, je také snadné urèit mo¾ný úspìch a podíl nákladù na vytvoøených pøíjmech. Tyto systémy mohou stále zpracovávat informace o prodeji a podle toho je po¾ádat, aby poskytly podrobné informace. Nauèíme se od nich, ¾e na dùkaz zájmu zákazníkù je v pátek odpoledne a v úterý ráno je lehké. Díky tomu jsme schopni naplánovat va¹e plány a zajistit plné odlévání ve vìt¹inì prodejních hodin. Mù¾eme pøedstavit zajímavé akce, které pøilákají zákazníky do mrtvých èasù.To v¹e je jedna vìc - zvy¹uje øízení prodeje na ¹ir¹í úroveò, pomáhá dosáhnout lep¹ích produktù s ménì zdroji. Bez ohledu na to, zda má mana¾er na konci dobré a správné znalosti, aby si to sám napsal nebo pou¾íval moderní software.