Uzavoeni formalit

V pøípadì úspìchu, kdy chceme likvidovat firmu nebo uzavøít poboèku, musíme se zabývat nejen otázkami souvisejícími pøedev¹ím s prací, ale také s pokladnou. Není dovoleno o nì pøicházet, a to navzdory skuteènosti, ¾e ji poznáváme jako ¹piona, který øídí ná¹ obchod s hodnotou a který poskytne daòovému úøadu ve¹keré údaje, pokud k takovému problému dojde.

Pokladní a dokonèovací èinnost? Tento problém ¾ádají tolik podnikatelù. Rozsah povinností daòových poplatníkù je stanoven v zákonì ministra financí ze dne 14.3.2013 o registraèních pokladnách. Mimochodem, pravidla upravují celý ¾ivotní cyklus pokladny, a to i od fáze jejího postavení u výrobce. Øídí proces dodávání a servis takové pokladny. A tak ve vìci regulace musíme: pravidelnì provádìt ka¾dodenní a fiskální zprávu, v dobì 7 dnù od konce daòové pokladny musíme podat ¾ádost vedoucímu daòového úøadu o pøeètení pamìti pokladny. Musíme také vrátit ¾ádost vedoucímu daòového úøadu k odvolání registru z rejstøíku. Nakonec s pomocí servisního technika èteme obsah pamìti pokladny tak, ¾e sestavujeme zprávu o faktuøe za jakoukoli dobu práce pokladny. Mìla by být pøijata za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Naøízení nám ukládá povinnost pøipravit protokol pro ètení obsahu pamìti pokladny.Jak mù¾ete hádat, sestavy tvoøí srovnání toho, co bylo pøeèteno z pokladny s tím, co sdìlil v mìsíèních nebo ètvrtletních prohlá¹eních. Aby se zabránilo tak ¹patné situaci, zajímavý projekt vytiskne zprávu o dobì prodeje, kterou porovnáváte s deklaracemi DPH va¹ich pøátel. Poznáte pøíle¾itost provést opravu, pokud jste nìkam udìlali chybu.Zároveò stojí za to dodat, ¾e pøi podání ¾ádosti vedoucímu úøadu o práci na ètení daòové pamìti poskytneme informace o tom, zda jako daòový poplatník èerpali z fiskálních hotovostních prostøedkù. Musíme také vyplnit prohlá¹ení o pou¾ívání pokladny. Pokud byla èástka pou¾ita ménì ne¾ 3 roky, musíme vrátit èástku, kterou pou¾ili pøi nákupu pokladny.Jak mù¾ete vidìt, ukonèení práce a finanèní kanceláøe je obrovský závazek, který budete muset podniknout. Pokud skonèí práce, a tím i likvidace pokladny, v dobì hor¹í ne¾ 3 roky - budeme potøebovat úlevu, kterou pøijali na daòovou èástku.