Vakuovy obal zepter

Vakuové balení potravin je nejèist¹í styl zabezpeèit ji pøed po¹kozením. Produkt i domácnosti tì¾í z této formy. Mohou být rozli¹eny nástroj pro vakuové balení, jako je vakuové balení, co¾ vede k tìsnìní plastový sáèek, nebo kontejneru pro data. Tyto pokrmy jsou tìsnìní na okraji sáèku, zároveò odstranìní vzduchu z vnitøku obalu.

Diet Duet

Ano balené potraviny, napø. Mléèné výrobky, maso, maso, ryby, nebo pøedmìty lahùdky, je èasto mo¾né skladovat del¹í dobu, pøi zachování typického vlhkosti, textura, chu» a vùni, a zároveò jsou chránìny proti vniknutí do obalu vzduchem, bakterie nebo formy.Díky provozní technologii lze rozli¹it dva zpùsoby balení: komorové a bezkomorové (pásy.Stroj na balení do komory je zaøízení, jeho¾ vnitøek je spoleènì s výsledkem podepøen vakem. Jeho velkou hodnotou je uspoøádání délky doby sání vzduchu, díky ní¾ se provádí opakovatelnost procesu balení a mo¾nost úpravy hladiny podtlaku, co¾ je dùle¾ité pøi balení dobrých produktù. Funkcí je mo¾nost pou¾ití velmi oblíbených PA / PE sáèkù ve výrobním procesu, co¾ sni¾uje náklady dobøe. Stroje pro balení do komory mohou mít následující funkce, napøíklad plnìní obalu plynem. Na námìstí je velký výbìr komorových balicích strojù, co¾ mu dává správnou volbu v závislosti na velikosti balených výrobkù, jejich druzích a velikosti. Jsou zamìøeny pøedev¹ím na zpracování potravin, gastronomii a obchod.V balicích strojích bez pytlù je sáèek s výrobkem instalovaným uvnitø vyta¾en ven a pro o¹etøení na tìsnicí tyèi je konec sáèku pøelo¾en a pøitlaèován víkem. U takových obalù, pytlù nebo fólií, tzv. Vroubkované, které díky lisované konstrukci umo¾òují nasávání vzduchu. Lopatkové balicí stroje umo¾òují balení nestandardních tvarù, napø. Velkých klobás. Výhodou jsou mnohem ni¾¹í nákupní náklady ne¾ balicí stroje v komoøe a nevýhodou je ni¾¹í úèinnost a vy¹¹í provozní náklady díky dra¾¹ím obalùm. Jsou urèeny zejména pro malou gastronomii a domácnosti.