Vlasy j lo

Moje neteø má ráda, ¾e si hraje s vlasy, doká¾e¹ to celé hodiny, høeben a vymyslet. Ona je také opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby celý pohled vypadal krásnì, mù¾e si udìlat jeden cop pìtkrát, v¾dy na vlasy zaøízení kartáèù, nebo sevøe. Nejvíc si u¾ívá ¹kolních výkonù a formuje je. Její nedávná role královny stra¹idel existovala a pobavila a já bych rád velký úèes a obleèení. Zpoèátku ji Mama zapletla s nìkolika copánky, k nim¾ byly pøipevnìny stuhy. Pak ten roztomilý jedenáctiletý øekl ne, ne, je¹tì jednou. Budu èekat daleko v mých kudrnatých vlasech ... tak to zaèalo. Pùl hodiny pøetaktování a jejich pokládání. Vypadala krásnì jako dùle¾itá princezna. Kdy¾ se v¹ak rozebere se zka¾enými dívkami, rychle zmìnila názor. Nevytváøet s tím, ¾e od zaèátku pøedstavení uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neèekanì ... úplnì zmìnila my¹lenku, zatímco v jejím jazyce to znìlo témìø nic jako "nieeee, opravdu nechci, proto¾e si nevzpomínám na princeznu, co její slu¾ka velmi podobá." Zeptala se sama sebe na nový úèes, vlasy ostøíhané do tváøe volné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak jsem napsal døíve, nyní máme schopnost pøipnout si vlasy, tak¾e jsme to udìlali nejrychleji. Její matka, na jedné stranì, jsem byl plný odpoèinku za pár minut.

Vlasy pro holky