Vychovu ditite pdf

Smìrnice ATEX je materiál, jeho¾ dùle¾itým projektem je pomáhat zónám ohro¾eným výbuchem. Tato informace souvisí s nìkterými zaøízeními a ochrannými metodami, které mohou v pøímé nebo nepøímé formì vést k explozi metanu nebo uhelného prachu. Tento princip má velký význam jako dùkazy pro doly, kde existuje velmi ¹iroké nebezpeèí výbuchu.

Tento dokument upravuje po¾adavky atexu v oblasti dotyèných zaøízení. Je v¹ak tøeba mít na pamìti, ¾e se jedná o obecné potøeby, které lze roz¹íøit o dal¹í dokumenty. Je v¹ak tøeba mít na pamìti, ¾e podrobné po¾adavky nemohou být v ¾ádném pøípadì nesluèitelné s informacemi.Nápoj z po¾adavkù atex je potøeba zkontrolovat a oznaèit zaøízení nebo ochranný systém v souladu s bezpeènostními po¾adavky. Toto je zpùsob, jakým notifikaèní orgán pracuje, a ka¾dé zaøízení by mìlo být dodáváno v pohybu CE, které by mìlo být ka¾dému jasné. Oznaèení CE má zahrnovat bezpeènost pou¾ívání, ochranu zdraví a ochranu ¾ivotního prostøedí.Nádoby a ochranné systémy by navíc mìly být opatøeny oznaèením Ex, tj. Speciálním oznaèením pro ochranu proti výbuchu.Zaøízení a ochranné systémy, které budou pracovat / být umístìny v oblastech ohro¾ených explozí metanu nebo uhelného prachu, by mìly být vytvoøeny spoleènì s technickými znalostmi. Jsou prezentovány na základì analýzy mo¾ných ¹kod pøi práci. Nakonec musí být vytvoøeny obì strany a prvky.Zaøízení, ochranné systémy, èásti, podsestavy by mìly být vyrobeny z takových výrobkù, aby ¾ádná ¹kola nemohla pøispívat ke vznícení. Øíká, ¾e nemohou být hoølavé a nemohou vstoupit do chemické reakce s výbu¹ným obsahem. To znamená, ¾e v ¾ádném pøípadì nemohou mít nepøíznivý vliv na bezpeènost výbuchu. Chtìjí si být jisti korozí, odmítnutím, elektrickým proudem, mechanickou pevností a teplotními úèinky.Smìrnice ATEX nakonec stojí pøedev¹ím za celo¾ivotní zdraví èlovìka.