Vypoeet pevnosti v tlaku stiny

Pøesná specifikace stylu a stylu zatí¾ení je nenahraditelná pro posouzení technického stavu zaøízení, výbìr materiálù, urèení pøíèin po¹kození nebo mo¾nost zmìn a oprav.

V klubu s vý¹e uvedeným jsme pou¾ili numerické metody k pøesnému urèení úrovnì zatí¾ení v moderní metodì FEM (FEM.Metoda koneèných prvkù mù¾e platit jak pro statické, tak pro efektivní prvky. V dynamických otázkách hrají dùle¾itou roli napøíklad rychlost zmìny zatí¾ení, tøení a mediální toky. Pou¾ívají se výpoèty chyb a nakonec urèují pøíèiny poruch a po¹kození.Typické analýzy týkající se výpoètù mes se týkají ka¾dého:- ovìøení stavu napìtí a napìtí v objektu, urèujícím kritická místa,- nastavení stavu v místì sní¾ení intenzity struktury,- ovìøení pøíèin ¹kod a jejich tlaku na provoz,- modelování odlitkù a tokù.Tato hra, výpoèty nepoøádek souèasnì si pamatují velmi dlouhé místo v námoøním sektoru. Pøi navrhování plovoucí nebo ponorné konstrukce se podrobná analýza MES o jejich vytrvalosti a jedineèných vlastnostech zastavuje s klíèem k pohodlným a dobrým øe¹ením.Nejlep¹í je pou¾ít pøedbì¾né analýzy nyní v základní fázi projektu. Tím se zabrání chybám v dal¹ím designu. Nejdùle¾itìj¹ím faktorem pøi výpoètu je kontrola okam¾ité pevnosti navr¾ené konstrukce. Jak jako celek, tak v kritických uzlech. Výpoèty mes se pou¾ívají jak pro stanovení únavové síly.V posledních letech dochází k revoluci ve výpoètech chaosu a postupnì se odchyluje od nepøípustnosti lokální plastifikace materiálu. V tomto systému mù¾ete snadno pøedvídat extrémní zá¾itky a pøedcházet katastrofám zpùsobeným vodou. Pokraèuje práce na vývoji standardù pro minimalizaci ¹kod zpùsobených bìhem srá¾ky. Obrovský pokrok ve výpoètu nepoøádek zaèal projekty EU "Harder" a "Cíle". Pou¾ití výpoètù mes je stále oblíbenìj¹í.