Zeleny obchod se zonami

Ministerstvo financí pøijímá rùzné formy sní¾ení ¹edé zóny a vymáhání splatných plateb. Mezi nimi byla spoleèenská kampaò podporující poptávku zákazníkù po pøevzetí zbo¾í po koupi zbo¾í nebo slu¾eb. Je obtí¾né øíci, jak efektivní byl tento výlet: Poláci pova¾ují celé daòové období za na¹eho soupeøe spí¹e ne¾ za spojence, tak¾e jsou pøipraveni pøevzít pøíjem potvrzení spí¹e ne¾ po¾adovat. Nepamatujeme si na zvyk odkládat v¹echny dokumenty, abychom se k nim mohli kdykoli vrátit, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi skandinávci.

Fiskální inkaso je pro nás dal¹í nepotøebnou knihou, která bude hromadit na¹e kapsy. Proè si uchováváte potvrzení, pokud jsou ti¹tìny na takovém papíøe a takovým inkoustím, ¾e po dvou týdnech nevidíte, co bylo pùvodnì napsáno na nich?Mù¾ete pochybovat o efektivitì tohoto typu jednání, ministerstvo v¾dy pøi¹lo k plánu, který rychle zastøelil Poláky v hlavì nebo loterie. Po nákupu nejménì 10 PLN a získání potvrzení od tiskárny novitus hd e se v¹ichni mohou zaregistrovat na stìnì internetu a zapojit se do loterie vozidel. Vítìz loterie byl samozøejmì nav¹tíven veøejnou televizí.Domnívám se, ¾e taková opatøení dìlají správný smysl, spí¹e ne¾ opakování nudy, "vzít daòový doklad, nenechte mì ukrást od vás." Poláci se nelíbí, kdy¾ se uèí - je to pravdìpodobnì nejviditelnìj¹í kvalita na¹eho stylu. Také to není zpùsob, jakým funguje metoda Stick - komunistické organizace zjistily, zda se opozice neztrátila tváøí v tváø represím, ale upevnila a vedla k koneènému vítìzství. Mrkev je lépe umístìna s hùlkou, jako je mo¾nost vyhrávat auto.Tak jsem se cítila na vlastní kù¾i, pøi nakupování v obchodì jsem dostala kartu, která mi umo¾nila získat body za zakoupený produkt. Dùle¾ité body byly poté vymìnìny za materiálové ceny. Sna¾il jsem se nakupovat v posledním obchodì, i kdy¾ jsem musel chodit asi tøi kilometry pì¹ky. Vzdal jsem se jen tehdy, kdy¾ jsem si uvìdomil, ¾e abych získal cennou cenu, musel bych nakupovat v souèasném oboru po mnoho let. Jen opravdu slibuje slib Polákù.